Reklamacja towaru kupionego na podstawie przepisów regulujących sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy

Reklamacja towaru kupionego na podstawie przepisów regulujących sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy

W przypadku tej umowy roszczenia z rękojmi mogą być kierowane, gdy umowa sprzedaży dojdzie do skutku, tzn. dojdzie do przeniesienia własności. Ten skutek następuje natomiast od:

  • złożenia przez kupującego oświadczenia, że rzecz jest dobra w terminie wyznaczonym jako okres próby,
  • złożenia przez kupującego oświadczenia, że rzecz jest dobra w terminie wyznaczonym na złożenie takiego oświadczenia przez sprzedawcę, jeśli strony w umowie nie oznaczyły okresu próby,
  • bezskutecznego upływu któregoś z wyżej wskazanych terminów w przypadku odebrania rzeczy przez kupującego.

Zakupienie towaru po okresie próby bądź jego zbadaniu nie wyłącza możliwości skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi, jeśli w rzeczy ujawnią się wady.