Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na stwierdzenie wady rzeczy

Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na stwierdzenie wady rzeczy

Jest to okres, w którym ujawnienie wady fizycznej powoduje powstanie po stronie sprzedawcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem tego okresu, ale sprzedawca zostanie zawiadomiony o tej wadzie po jego upływie, nie powoduje to uwolnienia od odpowiedzialności, istotny jest bowiem moment powstania wady.

W przypadku, gdy przedmiot zakupu ma być wydawany partiami termin ten biegnie dla każdej wydanej partii osobno.

Termin na stwierdzenie wady rzeczy jest terminem tzw. zawitym. To oznacza, że jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnień z rękojmi.

Utrata uprawnień z rękojmi bądź ich wygaśnięcie nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia od sprzedawcy roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem umowy, tj. dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, co wymaga jednak wykazania nieco innych okoliczności i powoduje zmianę ciężaru dowodu w ewentualnym procesie.