Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na wymianę rzeczy lub usunięcie wady

Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na wymianę rzeczy lub usunięcie wady

W tym przypadku można mówić o dwóch terminach, przy czym oba nie zostały przez ustawodawcę określone poprzez podanie konkretnego terminu.

Termin na wymianę rzeczy lub usunięcie wady został określony następująco:

  • niezwłocznie – w przypadku, gdy te świadczenia wykonywane są jako świadczenia alternatywne,
  • w rozsądnym czasie – w przypadku, gdy kupujący występuje z żądaniem wymiany rzeczy lub usunięcia wad.
  • świadczenia alternatywne

Jeżeli w związku z wystąpieniem wady kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź obniżeniu ceny, sprzedawca może „obronić” się przed skutkami takiego oświadczenia poprzez wymianę rzeczy lub usunięcie jej wad z zachowaniem wskazanego terminu, o ile wymiana bądź naprawa nie spowodują dla kupującego nadmiernych niedogodności.

Takiej możliwości nie ma jednak, gdy:

  • rzecz była już przez sprzedawcę naprawiana (w tym przez sprzedawcę działającego jako gwarant, jeśli jednocześnie udzielał gwarancji na rzecz),
  • rzecz była już przez sprzedawcę wymieniana (w tym przez sprzedawcę działającego jako gwarant, jeśli jednocześnie udzielał gwarancji na rzecz),
  • sprzedawca nie uczynił zadość kierowanym pierwotnie roszczeniom o wymianę bądź naprawę.

Aby móc skorzystać z tej możliwości sprzedawca musi wymienić bądź naprawić rzecz niezwłocznie, przy czym chodzi tu o faktyczne dokonanie tych czynności, a nie tylko niezwłoczne zgłoszenie gotowości do ich dokonania.

  • realizacja bezpośrednich roszczeń kupującego

Choć ustawodawca posługuje się różną terminologią w doktrynie podkreśla się, że pojęcie to powinno być rozumiane podobnie jak „niezwłocznie”. Chodzi zatem o naprawę dokonaną bez nieuzasadnionej zwłoki, co ocenia się w okolicznościach konkretnego przypadku, w tym w odniesieniu do rodzaju rzeczy, charakteru wady. Jeśli kupujący występuje z roszczeniem o wymianę rzeczy bądź usunięcie wady, dodatkowe świadczenia również powinny być wykonane bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.