Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na zawiadomienie o wadzie

Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na zawiadomienie o wadzie

W obrocie gospodarczym przedsiębiorca – kupujący musi zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie do momentu jej wykrycia. Niezwłocznie to termin niedookreślony Przyjmuje się, że chodzi o dokonanie zawiadomienia w czasie krótkim, bez zbędnej zwłoki w danych okolicznościach, biorąc pod uwagę charakter wady i rodzaj wadliwej rzeczy.

Dotychczas „instrukcyjnie” przyjmowano 14 dni, aktualnie orzecznictwo zmierza do przyjmowania, że termin niezwłocznie musi być zawsze oceniany w okolicznościach danej sprawy.

Niedochowanie terminu powoduje utratę uprawnień z rękojmi, jednak utrata uprawnień nie nastąpi, gdy sprzedawca o wadzie wiedział bądź zapewnił kupującego o braku wad.

Do dochowania wystarczy wysłanie przed upływem terminu zawiadomienia o wadzie. Z uwagi na brak regulacji co do formy „wysłania” należy przyjąć, że chodzi o wysłanie zawiadomienia w każdej formie pozwalającej sprzedawcy na zapoznanie się z tym zawiadomieniem. Zawiadomienie o wadzie nie jest tożsame ze zgłoszeniem roszczeń z tytułu rękojmi.

W pozostałych rodzajach obrotu brak takiego terminu.