Reklamacje w reżimie rękojmi: termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy

Reklamacje w reżimie rękojmi: termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy

Upływ terminu przedawnienia nie oznacza, że roszczenia kupującego wygasają, ale wskutek upływu tego terminu sprzedawca może uchylić się od ich zaspokojenia. Jeśli sprzedawca powoła się na przedawnienie kupujący nie ma możliwości wyegzekwowania roszczeń przy użyciu środków przymusu państwowego, tj. poprzez uzyskanie wyroku i prowadzenie egzekucji za pośrednictwem komornika (poza wyjątkowymi okolicznościami).