Udzielenie gwarancji nie wpływa na rękojmię

Udzielenie gwarancji nie wpływa na rękojmię

Sama okoliczność, że na daną rzecz udzielona została gwarancja, nie powoduje ani modyfikacji roszczeń z tytułu rękojmi, np. ich ograniczenia, ani tym bardziej nie wyłącza możliwości kierowania roszczeń z rękojmi. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, kto jest gwarantem. A zatem, jeśli to sprzedawca jest równocześnie gwarantem, to wówczas odpowiada zarówno z gwarancji, jak i z rękojmi, a to kupujący wybiera, z którego reżimu chce skorzystać. W związku z tym, szczególnie w takich sytuacjach gdy sprzedawca = gwarant, istotne jest, aby kupujący określił, w oparciu o którą podstawę formułuje swoje roszczenia. Jeśli kupujący nie wskaże, z którego reżimu korzysta, zwłaszcza nie przedłoży żadnego dokumentu gwarancyjnego, a skieruje roszczenia do sprzedawcy, należy przyjąć, że kieruje roszczenia w reżimie rękojmi.

Należy pamiętać, że w określonych przez przepisy przypadkach strony mogą modyfikować w umowie zasady dotyczące rękojmi, tj. wyłączać uprawnienia wynikające z rękojmi, ograniczać je bądź rozszerzać. Jednakże do dokonania takich modyfikacji konieczna jest zgodna wola stron wyrażona poprzez złożone przez nie oświadczenia, a udzielenie gwarancji nie może zostać uznane za „domniemane” wyłączenie rękojmi bądź jej ograniczenie, np. tylko do roszczeń wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.